Library
ความต้องการปูน
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการจัดการต่างๆ ทำให้ดินในประเทศไทยมีความเป็นกรดจัด ..
Íѻഷ ( 14 กุมภาพันธ์ 2554 ) , áÊ´§ (4,681) ,

ความต้องการปูน

การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยทั่วไปจะได้ผลดีในดินที่มี pH เป็นกลาง(6.5-7.5) แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการจัดการต่างๆ ทำให้ดินในประเทศไทยมีความเป็นกรดจัด-จัดมาก (pH ต่ำกว่า 5.5) และมีปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับปรุงดินกรด เพื่อให้ดินมี pH เป็นกลางหรือเป็นกลางเล็กน้อย ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ปูน เช่น ปูนขาว หินปูน ซึ่งเป็นสารพวกด่างที่ไปทำปฏิกิริยาสะเทินกับ H+ ในสารละลายดิน ทำให้ H+ ลดลง pH เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากดินมีสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง กล่าวคือดินจะปลดปล่อย H+ ที่มีอยู่ในโครงสร้างของดินออกมาชดเชยกับ H+  ที่มีอยู่ในสารละลายดินที่ถูกสะเทินไป ดังนั้น การใส่ปูนเพียงเล็กน้อยจะทำให้ pH สูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าจะยกระดับ pH ของดินให้สูงถึงระดับที่ต้องการก็จะต้องใส่ปูนให้มากพอ

อ้างอิง : http://118.175.21.24/wbi1/6.htm
¢éÍÁÙŹÕé ¾ÔÁ¾ì¨Ò¡ www.iLab.Asia µÒÁ URL ´éÒ¹ÅèÒ§
http://www.ilab.asia/ilab/iLab_library.aspx?content=00417